Disclaimer

Disclaimer voor www.gewoonjudith.nl

eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 08155652), hierna te noemen GewoonJudith, verleent u hierbij toegang tot www.gewoonjudith.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De afslankproducten die op deze website worden aangeboden hebben bij correct gebruik vrijwel voor iedereen effect. De genoemde percentages kunnen van persoon tot persoon echter fluctueren en geven derhalve géén garantie dat u hetzelfde resultaat behaalt. De ervaringen van diverse cliënten zoals vermeld op deze site zijn van toepassing op deze personen en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zal behalen, noch dat zij typerend zijn voor een ieder die de producten gebruikt. Personen die medicijnen gebruiken adviseren wij eerst een arts te raadplegen.

GewoonJudith behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GewoonJudith spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GewoonJudith.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GewoonJudith.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GewoonJudith nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GewoonJudith.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GewoonJudith, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer GewoonJudith 18-9-2015